Voorwaarden voor gebruik

Algemene voorwaarden (AV) - " Idyllika Apartments"

Verhuurder: Thomas Gerblich, Grüner Weg 13, 34508 Willingen

1. Aankomst / Vertrek

Aankomst 15.00 uur tot 20.00 uur
Vertrek 8.00 uur tot 11.00 uur Aankomst- en vertrektijden gelden ook voor individueel overeengekomen weekdagen. Vertrek dient uiterlijk om 9.30 uur op de dag van vertrek plaats te vinden. Bij overschrijding van de vertrektijd met meer dan 30 minuten wordt een extra nacht in rekening gebracht. Andere aankomst- en vertrektijden kunnen individueel met de verhuurder worden overeengekomen. Indien de huurder op de dag van aankomst om 20.00 uur niet verschijnt, wordt het contract geacht te zijn beëindigd na een periode van 48 uur zonder kennisgeving aan de verhuurder. De verhuurder of zijn vertegenwoordiger kan dan vrij over het object beschikken. Een (proportionele) aflossing van de huur wegens vervroegd vertrek vindt doorgaans niet plaats.

2. Speciale verzoeken en nevenafspraken

zijn in principe mogelijk. Zij hebben een schriftelijke bevestiging van de verhuurder nodig.

3. Betaling

Betalingen dienen uiterlijk bij aankomst te worden voldaan. Het niet betalen wordt beschouwd als intrekking en geeft de huurder het recht om opnieuw te verhuren. Bijkomende kosten voor water, parkeerplaats, afval worden niet in rekening gebracht.

4. Intrekking

U kunt het contract op elk moment opzeggen. De herroeping dient schriftelijk of per e-mail te geschieden Bij herroeping bent u verplicht de door ons geleden schade aan ons te vergoeden: • Geen vergoeding vanaf de dag van bevestiging van de boeking door de verhuurder tot de 2e dag voor aanvang van de huurperiode • Bij annulering minder dan één dag dient de volledige reissom voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. De datum van ontvangst van uw annuleringsbericht telt. Reeds betaalde bedragen worden verrekend. U kunt onder de genoemde voorwaarden zorgen voor een vervanger die uw contract aangaat. Een schriftelijke melding is voldoende.

5. Verplichtingen van de huurder

De huurder verplicht zich de gehuurde zaken (vakantiewoning, inventaris en buitenvoorzieningen) met zorg te behandelen. Indien er tijdens de huur schade aan de vakantiewoning en/of de inventaris ontstaat, is de huurder verplicht dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder. Gebreken en reeds bij aankomst geconstateerde beschadigingen dienen direct te worden gemeld aan de verhuurder, anders is de huurder aansprakelijk voor deze schade. Voor het verhelpen van schade en gebreken dient een redelijke termijn te worden gegund. Claims van klachten die niet direct ter plaatse worden gemeld, zijn uitgesloten. Klachten die de verhuurder aan het einde van het verblijf of na het verlaten van de vakantiewoning ontvangt, zijn eveneens uitgesloten van vergoeding. In het geval van een storing in de uitvoering is de huurder verplicht al het redelijke te doen in het kader van zijn wettelijke verplichting om de storing te helpen verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken. Op de dag van vertrek dient de huurder persoonlijke eigendommen te verwijderen, huishoudelijk afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren, serviesgoed schoon en gewassen in de keukenkastjes te bewaren.

6. Privacy

De huurder gaat ermee akkoord dat in het kader van de met hem gesloten overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen, gewijzigd en/of verwijderd. Alle persoonlijke gegevens worden met absolute vertrouwelijkheid behandeld.

7. Aansprakelijkheid

De aanbesteding is naar beste weten tot stand gekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige invloed op het gehuurde door overmacht, in het land gebruikelijke stroom- en waterstoringen en stormen. Evenzo is er geen aansprakelijkheid in het geval van onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden zoals officiële bevelen, plotselinge bouwplaatsen of verstoringen veroorzaakt door natuurlijke en lokale gebeurtenissen. De verhuurder helpt echter graag met het oplossen van de problemen (voor zover dit mogelijk is). Aansprakelijkheid van verhuurder voor het gebruik van de ter beschikking gestelde speel- en sportuitrusting is uitgesloten. De aankomst en het vertrek van de huurder is zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen in geval van diefstal of brand. De huurder is volledig aansprakelijk voor opzettelijke vernieling of beschadiging.

8. Slotbepalingen

Foto's en tekst op de website of in de flyer dienen als realistische omschrijving. 100% correspondentie met de huurwoning kan niet worden gegarandeerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de uitrusting (bijv. meubilair), mits deze gelijkwaardig zijn. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. De niet-effectieve bepaling moet worden vervangen door een effectieve die de economische en juridische wil van de contractpartijen zo dicht mogelijk benadert . Het Duitse recht is van toepassing. De bevoegde rechtbank en de plaats van uitvoering is de woonplaats van de verhuurder.